هاست ووکامرس

IR-Woo-1
 • 2 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگ رم
 • 10 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 0 عدد ادان دامنه
IR-Woo-2
 • 5 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگ رم
 • 10 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 0 عدد ادان دامنه
IR-Woo-3
 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 3 هسته پردازنده
 • 4 گیگ رم
 • 10 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
IR-Woo-4
 • 15 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 3 هسته پردازنده
 • 6 گیگ رم
 • 10 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
IR-Woo-5
 • 20 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگ رم
 • 25 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 2 عدد ادان دامنه
IR-Woo-6
 • 30 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 6 هسته پردازنده
 • 10 گیگ رم
 • 25 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 2 عدد ادان دامنه
IR-Woo-7
 • 50 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 8 هسته پردازنده
 • 12 گیگ رم
 • 35 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 3 عدد ادان دامنه
IR-Woo-8
 • 100 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10 هسته پردازنده
 • 16 گیگ رم
 • 50 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 3 عدد ادان دامنه
Eu-Woo-1
 • 2 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگ رم
 • 10 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 0 عدد ادان دامنه
Eu-Woo-2
 • 5 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگ رم
 • 10 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 0 عدد ادان دامنه
Eu-Woo-3
 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 3 هسته پردازنده
 • 4 گیگ رم
 • 10 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
Eu-Woo-4
 • 15 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 3 هسته پردازنده
 • 6 گیگ رم
 • 10 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
Eu-Woo-5
 • 20 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگ رم
 • 25 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 2 عدد ادان دامنه
Eu-Woo-6
 • 30 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 6 هسته پردازنده
 • 10 گیگ رم
 • 25 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 2 عدد ادان دامنه
Eu-Woo-7
 • 50 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 8 هسته پردازنده
 • 12 گیگ رم
 • 35 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 3 عدد ادان دامنه
Eu-Woo8
 • 100گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10 هسته پردازنده
 • 16 گیگ رم
 • 50 مگ I/O اکانت
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • 3 عدد ادان دامنه