نمایندگی هاست آلمان

R-NVME-GR-1
 • 5 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • 5 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
R-NVME-GR-2
 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • 10 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
R-NVME-GR-3
 • 15 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • 15 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
R-NVME-GR-4
 • 20 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • 25 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
R-NVME-GR-5
 • 40 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • 35 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
R-NVME-GR-6
 • 60 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • 50 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
R-NVME-GR-7
 • 80 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • 60 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
R-NVME-GR-8 0 موجود است
 • 100 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • 70 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی