پشتیبانی مخصوص وب سایت های وردپرسی

پشتیبانی پایه

برای اطلاع از جزئیات پلن پشتیبانی پایه به صفحه پشتیبانی وردپرس مراجعه کنید.

پشتیبانی استاندارد

برای اطلاع از جزئیات پلن پشتیبانی استاندارد به صفحه پشتیبانی وردپرس مراجعه کنید.

پشتیبانی vip

برای اطلاع از جزئیات پلن پشتیبانی vip به صفحه پشتیبانی وردپرس مراجعه کنید.

پشتیبانی امنیتی

برای اطلاع از جزئیات پلن پشتیبانی امنیتی به صفحه پشتیبانی وردپرس مراجعه کنید.