نمایندگی هاست ایران

RESELLER-IR-1

پهنای باند ؛ 80 گیگ

 • 5 گیگ فضا
 • لایت اسپید وب سرور
 • 5 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
RESELLER-IR-2

پهنای باند ؛ 100

 • 10 گیگ فضا
 • لایت اسپید وب سرور
 • 10 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
RESELLER-IR-3

پهنای باند ؛ 150

 • 15 گیگ فضا
 • لایت اسپید وب سرور
 • 15 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
RESELLER-IR-4

پهنای باند ؛ 210 گیگ

 • 20 گیگ فضا
 • لایت اسپید وب سرور
 • 25 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
RESELLER-IR-5

پهنای باند ؛ 300 گیگ

 • 40 گیگ فضا
 • لایت اسپید وب سرور
 • 35 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
RESELLER-IR-6

پهنای باند ؛ 380 گیگ

 • 60 گیگ فضا
 • لایت اسپید وب سرور
 • 50عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
RESELLER-IR-7

پهنای باند ؛ 450 گیگ

 • 80 گیگ فضا
 • لایت اسپید وب سرور
 • 60 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی
RESELLER-IR-8

پهنای باند ؛ 550 گیگ

 • 100 گیگ فضا
 • لایت اسپید وب سرور
 • 70 عدد تعداد اکانت قابل میزبانی
 • 24 ساعته پشتیبانی