هاست ایمیل

EMAIL- HOST- 1

پشتیبانی ؛ 24 ساعته

 • 1 گیگ فضا
 • 10 گیگ ترافیک ماهانه
 • 2 هزار عدد تعداد ایمیل ارسالی روزانه
 • webmail میل سرور
 • 1 عدد تعداد سایت
 • 50 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • دارد آنتی اسپم
EMAIL- HOST- 2

پشتیبانی ؛ 24 ساعته

 • ۳ گیگ فضا
 • 15 گیگ ترافیک ماهانه
 • 2 هزار عدد تعداد ایمیل ارسالی روزانه
 • webmail میل سرور
 • 1 عدد تعداد سایت
 • 50 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • دارد آنتی اسپم
EMAIL- HOST- 3

پشتیبانی ؛ 24 ساعته

 • 5 گیگ فضا
 • 50 گیگ ترافیک ماهانه
 • 2 هزار عدد تعداد ایمیل ارسالی روزانه
 • webmail میل سرور
 • 1 عدد تعداد سایت
 • 50 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • دارد آنتی اسپم
EMAIL- HOST- 4

پشتیبانی ؛ 24 ساعته

 • 10 گیگ فضا
 • 100 گیگ ترافیک ماهانه
 • 5 هزار عدد تعداد ایمیل ارسالی روزانه
 • webmail میل سرور
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • دارد آنتی اسپم
EMAIL- HOST- 5

پشتیبانی ؛ 24 ساعته

 • 20 گیگ فضا
 • 200 گیگ ترافیک ماهانه
 • 5 هزار عدد تعداد ایمیل ارسالی روزانه
 • webmail میل سرور
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • دارد آنتی اسپم
EMAIL- HOST- 6

پشتیبانی ؛ 24 ساعته

 • 50 گیگ فضا
 • 650 گیگ ترافیک ماهانه
 • 5 هزار عدد تعداد ایمیل ارسالی روزانه
 • webmail میل سرور
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • دارد آنتی اسپم
EMAIL-HOST-7

پشتیبانی ؛ 24 ساعته

 • 70 گیگ فضا
 • 750 گیگ ترافیک ماهانه
 • 6 هزار عدد تعداد ایمیل ارسالی روزانه
 • webmail میل سرور
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • دارد آنتی اسپم
EMAIL-HOST-8

پشتیبانی ؛ 24 ساعته

 • 90 گیگ فضا
 • 900 گیگ ترافیک ماهانه
 • 8 هزار عدد تعداد ایمیل ارسالی روزانه
 • webmail میل سرور
 • 1 عدد تعداد سایت
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • دارد آنتی اسپم