ارائه از دیتاسنتر محبوب هتزنر

پلن F-CX11
 • یک هسته اشتراکی intel CPU
 • 20 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 2 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CPX11
 • 2 هسته اشتراکی AMD CPU
 • 40 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 2 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CX21
 • 2 هسته اشتراکی intel CPU
 • 40 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 4 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CPX21
 • 3 هسته اشتراکی AMD CPU
 • 80 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 4 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CX31
 • 2 هسته اشتراکی intel CPU
 • 80 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 8 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CPX31
 • 4 هسته اشتراکی AMD CPU
 • 160 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 8 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CX41
 • 4 هسته اشتراکی intel CPU
 • 160 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 16 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CPX41
 • 8 هسته اشتراکی AMD CPU
 • 240 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 16 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CX51
 • 8 هسته اشتراکی intel CPU
 • 240 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 32 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل
پلن F-CPX51
 • 16 هسته اشتراکی AMD CPU
 • 3600 گیگابایت Disk Space (SSD)
 • 32 گیگابایت Ram
 • 20 ترابایت Traffic
 • بر عهده مشترک بکاپ گیری
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
 • ندارد عودت وجه
 • با هزینه تعویض آیپی
 • رایگان نصب سی پنل