نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

R-IR-DR-1
 • 5 گیگ فضای میزبانی
 • 5 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • صفرویک دیتاسنتر
R-IR-DR-2
 • 10 گیگ فضای میزبانی
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • سفر و یک دیتاسنتر
R-IR-DR-3
 • 15 گیگ فضای میزبانی
 • 15 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • صفرویک دیتاسنتر
R-IR-DR-4
 • 20 گیگ فضای میزبانی
 • 25 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • صفر و یک دیتاسنتنر
R-IR-DR-5
 • 40 گیگ فضای میزبانی
 • 35 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • صفر و یک دیتاسنتنر
R-IR-DR-6
 • 60 گیگ فضای میزبانی
 • 50 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • صفر و یک دیتاسنتنر
R-IR-DR-7
 • 80 گیگ فضای میزبانی
 • 60 عدد تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • صفر و یک دیتاسنتنر
R-IR-DR-8

تعداد اکانتک 70 عدد

 • 100 گیگ فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • صفر و یک دیتاسنتنر