هاست دانلود آلمان (سی پنل )

GR-DL-1

فضا 5گیگ
پهنای باند نامحدود

GR-DL-2

فضا 10گیگ
پهنای باند نامحدود

GR-DL-3

فضا 30گیگ
پهنای باند نامحدود

GR-DL-4

فضا 50گیگ
پهنای باند نامحدود

GR-DL-5

فضا 100 گیگ
پهنای باند نامحدود

GR-DL-6

فضا 300 گیگ
پهنای باند نامحدود

GR-DL-7

فضا 500 گیگ
پهنای باند نامحدود

GR-DL-8

فضا 1000گیگ
پهنای باند نامحدود