هاست nodejs ( سی پنل )

NodeJs-1

فضا 2 گیگ
پهنای باند نامحدود
ادان دامین ندارد
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل سی پنل

NodeJs-2

فضا 3 گیگ
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 1 عدد
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل سی پنل

NodeJs-3

فضا 5 گیگ
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 1 عدد
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل سی پنل

NodeJs-4

فضا 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 3 عدد
پارک دامین نامحدود
کنترل پنل سی پنل