نمایندگی هاست سی پنل NVME آلمان

R-NVME-GR-1
 • فضا 5 گیگ
 • تعداد اکانت 5 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد NVME
 • دوره خرید یک ماه الی یک سال
R-NVME-GR-2
 • فضا 10 گیگ
 • تعداد اکانت 10 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد NVME
 • دوره خرید یک ماه الی سه سال
R-NVME-GR-3
 • فضا 15 گیگ
 • تعداد اکانت 15 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد NVME
 • دوره خرید یک ماه الی سه سال
R-NVME-GR-4
 • فضا 20 گیگ
 • تعداد اکانت 25 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد NVME
 • دوره خرید یک ماه الی سه سال
R-NVME-GR-5
 • فضا 40 گیگ
 • تعداد اکانت 35 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد NVME
 • دوره خرید یک ماه الی سه سال
R-NVME-GR-6
 • فضا 60 گیگ
 • تعداد اکانت 50 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد NVME
 • دوره خرید یک ماه الی سه سال
R-NVME-GR-7
 • فضا 80 گیگ
 • تعداد اکانت 60 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد NVME
 • دوره خرید یک ماه الی سه سال
R-NVME-GR-8
 • فضا 100 گیگ
 • تعداد اکانت 70 عدد
 • تحویل آنی
 • نوع هارد NVME
 • دوره خرید یک ماه الی سه سال