نمایندگی هاست دایرکت ادمین آلمان

R-GR-DR-1

فضای میزبانی 5 گیگ
تعداد اکانت 5 عدد
پهنای باند نامحدود

R-GR-DR-2

فضای میزبانی 10 گیگ
تعداد اکانت 10
پهنای باند نامحدود

R-GR-DR-3

فضای میزبانی 15 گیگ
تعداد اکانت 15
پهنای باند نامحدود

R-GR-DR-4

فضای میزبانی 20 گیگ
تعداد اکانت 25
پهنای باند نامحدود

R-GR-DR-5

فضای میزبانی 40 گیگ
تعداد اکانت 35
پهنای باند نامحدود

R-GR-DR-6

فضای میزبانی 60 گیگ
تعداد اکانت 50
پهنای باند نامحدود

R-GR-DR-7

فضای میزبانی 80 گیگ
تعداد اکانت 60

R-GR-DR-8

فضای میزبانی 100 گیگ
تعداد اکانت 70
پهنای باند نامحدود